Demokratisering i Norge

Norge har i flere år tronet statistikken for verdens mest demokratiske land. Med dette har Norge en betydningsfull og avgjørende rolle internasjonalt. Likevel er det vesentlig å huske på at demokrati er en prosess og ikke en status. Alle demokratier vil alltid erfare endringer og utfordringer – som selv Norge ikke er forskånet mot. Blant annet har vi sett trender som digitalisering – som har bragt med seg en rekke muligheter for det demokratiske rom, men også trusler for dens tilstand og motstandsdyktighet. For å kunne håndtere slike utfordringer er det avgjørende å sette disse temaene på dagsordenen. Slik vil man gjennom prosessene kunne tilpasse seg og derav tilegne seg lærdom. Vi i Oslosenteret ønsker å fremheve disse diskusjonene ut i det offentlige ordskiftet. Som et av verdens mest demokratiske land har vi et ansvar for å være åpne og inkluderende under disse dialogene slik at bevisstheten rundt demokratiets viktighet styrkes både blant landets politikere og sivilsamfunnet.

På den globale skalaen har demokratiets tilstand opplevd en demokratisk tilbakegang de siste 15 årene. Et sterkt og etablert demokrati som Norge, innehar en ledende posisjon og en ansvarsrolle for å bistå i disse utfordringene. Globalt samarbeid er avgjørende. Oslosenteret ønsker derfor å bidra til at Norge tar større del i både debatten og handlingene for demokratistøtte internasjonalt. Vårt mål med demokratiarbeid i Norge inkluderer også å rette søkelyset på demokratiassistanse i handlingskraften Norge har. Ettersom FN’s bærekraftsmål 16 – fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner er anerkjent som en forutsetning for å nå FN’s 2030 agenda, må Norge tre frem. Mulighetene for å samarbeide om demokratiarbeid innad i politiske institusjoner og politiske prosesser er fruktbare. Vi i Oslosenteret har derfor som mål å invitere til flere debatter om demokrati og bane vei for at internasjonalt samarbeid innen demokratiassistanse har en solid og godt tilrettelagt plattform.

Engasjement områder

• Demokratisk Digitalisering

• Nordisk Demokratisk Samarbeid

• Grønne Demokrati

• Den Nordiske Modellen

Nyheter​​

I august deltok Oslosenteret på norges største politiske samling, Arendalsuka. Vi stilte med paneldebatten “Hvem eier demokratiet? Samarbeid mellom privat, sivil og offentlig sektor.”
Vi inviterte interessante paneldeltakere fra forskjellige sektorer, som bidro med ulike perspektiver om hvordan sektorene bidrar til å beskytte og styrke våre demokratiske verdier.

Pictures by Forum 2000
See their gallery here